مراحل کار ثبت شرکت در ترکیه

مراحل کار ثبت شرکت در ترکیه

مراحل کار ثبت شرکت در ترکیه به این شرح است :

 1. تعیین آدرس دفتر شرکت و تنظیم اجاره نامه: ارائه اجاره نامه محل شرکت در مراحل کار ثبت شرکت در ترکیه الزامی است لذا یا شرکا باید در ترکیه قبل از هر اقدامی راساً اقدام به پیدا کردن و اجاره دفتر شرکت نمایند و یا با توافق طرفین، مجری نسبت به اجاره یا خرید محل شرکت اقدام نماید.
 2. تنظیم اساسنامه و فرم های مخصوص تاسیس شرکت
 3. مراجعه به اداره دارایی و اخذ شماره مالیاتی شرکا
 4. تایید نمونه امضا و وکالت نامه در دفترخانه
 5. تنظیم فرم اداره دارایی و مراجعه و تحویل اسناد مربوطه به اداره مذکور برای بررسی اسناد و بازدید و تایید آدرس دفتر شرکت توسط بازرسان آن اداره
 6. بازدید و تایید آدرس شرکت توسط بازرسان اداره دارایی
 7. اخذ شماره مالیاتی شرکت پس از بازدید و تایید آدرس
 8. اخذ کارت بازرگانی
 9. تصدیق دفاتر حسابداری
 10. گشایش حساب بانکی شرکت
 11. معرفی حسابدار زمان مورد نیاز برای تاسیس شرکت: ثبت شرکت بسته به شعبه اداره دارایی و روزی که کار را آغاز کنیم ( اول و یا وسط هفته) بین ۴ الی ۸ روز به طول می انجامد.