اقامت کاری

شرط لازم و کافی برای اینکه شما بتوانید اقامت کاری ترکیه را از طریق استخدام بدست آورید:

شرایط دریافت:

  1. ثبت شرکت و استخدام افراد ترک و یا پرداخت بیمه ۵ فرد ترک.
  2. داشتن تخصص مورد نیاز برای کشور ترکیه.
  3. استخدام در شرکت های خصوصی و دولتی.

نکته :در حال حاضر شانس یافت کار در کشور ترکیه برای فرد ایرانی بسیار کم است.

نکته: اقامت دائم ترکیه و پاسپورت به کسانی که ۵ سال سابقه کاری دائم در ترکیه داشته باشند و بیمه آنها به طور مستمر توسط خودشان یا کارفرما پرداخت شود.

دریافت با ثبت شرکت:

داشتن شرکت فعال در ۵ سال و پرداخت بیمه برای ۵ فرد ترک به طور سالیانه و مرتب بدون وقفه.