اقامت دانشجویی

مراحل گرفتن اقامت دانشجویی:

  1. اخذ پذیرش از یکی از دانشگاههای ترکیه
  2. ارائه مدارک مورد درخواست دانشگاه از قبیل TOMER, IELTS, TOEFL, … (هر دانشگاه متفاوت می باشد، الزامی می باشد.)
  3. پس از اخذ پذیرش از دانشگاههای ترکیه ، اداره امنیت به شما اقامت دانشجویی ترکیه با اعتبار یکساله می دهد و تا زمان اتمام تحصیل قابل تمدید می باشد.